Gunkan Sushi

Gunkan Sushi

Wasabi Tobiko (Wasabi Flying Fish Roe)

Wasabi Tobiko (Wasabi Flying Fish Roe)

IDR35.000

Chuka Lidako

Chuka Lidako

IDR40.000

Tabiko (Flying Fish Roe)

Tabiko (Flying Fish Roe)

IDR50.000

Ikura (Salmon Roe)

Ikura (Salmon Roe)

IDR190.000

Negi Toro (Minced Tuna Belly & Sprig Onion)

Negi Toro (Minced Tuna Belly & Sprig Onion)

IDR80.000

Unagi (Chopped Eel)

Unagi (Chopped Eel)

IDR95.000

Salmon Ikura (Salmon Roe & Salmon)

Salmon Ikura (Salmon Roe & Salmon)

IDR150.000

Spicy Hotate (Spicy Scallop)

Spicy Hotate (Spicy Scallop)

IDR75.000

Chuka Kurage (Jelly Fish)

Chuka Kurage (Jelly Fish)

IDR50.000

Chuka Wakame

Chuka Wakame

IDR45.000